การวิเคราะห์จีโนมของแมลงวันลาย (Hermetia illucens) เพื่อระบุความสามารถทางเมแทบอลิซึมในการย่อยสลายขยะอินทรีย์