การพัฒนาวัสดุผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ปรับปรุงด้วยแอคติเวทคาร์บอนจากผักตบชวาหรือกันชงสำหรับใช้เป็นวัสดุกระตุ้นเชิงแสงที่มีประสิทธิภาพเพื่อบำบัดบำบัดยากำจัดศัตรูพืชตกค้างในน้ำเสียภาคการเกษตร