สถานะฟอสฟอรัสในดินภายใต้สภาพการพลิกกลับของดินบน และดินล่างร่วมกับการใช้วัสดุปรับปรุงดินต่อเนื่องระยะยาว