การชักนำให้จุลธาตุอาหารเป็นประโยชน์ต่อพืชด้วยบูรณาการการไถพรวนและการใส่วัสดุปรับปรุงดินธรรมชาติร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการเกษตร