การแก้ปัญหาชั้นดานไถพรวนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญของรากพืชด้วยการไถลึก