การศึกษาระบบการปรับแต่งยีน I2 ในมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 3 ให้ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลืองด้วยเทคนิค CRISPR/Cas9