การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมมะเขือเทศต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลืองด้วยโอมิกส์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต