การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมมะเขือเทศต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลืองด้วยโอมิกส์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2023 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, exSomporn Wongpakdee, exLadawan Rattanapolsan, inดร.เจนจิรา ดวงจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exPatcharaporn Suwor, exรศ.ดร.อภิเดช แสงดี, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genome-wide association study revealed genetic loci for resistance to fusarium wilt in tomato germplasm", Crop Breeding and Applied Biotechnology, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า e43532311
Publish Year National Conference 1
2023 exพัชรินทร์ สุวรรณชัยรบ, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exประกอบ สมาน, exจริยา นิตะยะรส, inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การถ่ายทอดลักษณะต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลืองในประชากรมะเขือเทศลูกผสมชั่วรุ่นที่ 2", การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 , 24 สิงหาคม 2023, มหาสารคาม ประเทศไทย