การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมและประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2023 exนายฐิติพงศ์ พันทุม, exนางสาวณัฐกาญจน์ อริยราพงษ์, exนายวงศ์สถิตย์ วงศ์เลิศ, exนายพิชญ์ วัฒนะดิลกชาติกุล, exนางสาวนรารัตน์ เหล่าพิเชียรพงษ์, exMr. Ryan Rasoarahona, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exProf. Yusuke Fukuda, exProf. Sam Banks, exนายยศพงศ์ เต็มศิริพงศ์, exProf. Tariq Ezaz, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Preserving Pure Siamese Crocodile Populations: A Comprehensive Approach Using Multi-Genetic Tools", Biology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1428, พฤศจิกายน 2023
2020 exKhin Su Hlaing, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, inนายดนัย จัตวา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, "Challenges facing the development of a genetic improvement program for dairy cattle in Myanmar", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 681-686
Publish Year International Conference 3
2022 exGorn Perapalanunt, exJirat Viriyataranon, exChinnakrit Channok, exBhumibhat Imsamran, exAmpan Laosunthara, inนายดนัย จัตวา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exTakumi Ohashi, exNatt Leelawat, exJing Tang, "Towards Data-Driven Dairy Farming in Thailand: A Preliminary Survey of Farmer’s Needs Based on In-Depth Interviews", 13th AHFE International Conference on Social and Occupational Ergonomics, 24 - 28 กรกฎาคม 2022, นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
2022 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exDr. Syed Farhan Ahmad, exKitipong Jaisamut, exThitipong Panthum, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Do not look after indigenous species diversity unless you care climate change and food security", The 5th International Biology Conference 2022, 17 - 19 สิงหาคม 2022, Quy Nhon สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2022 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exKitipong Jaisamut, exThitipong Panthum, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Implication of indigenous biodiversity for agriculture impact and food security", KU-MULS International Online Seminar, 29 พฤศจิกายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2023 exฐานิดา หนูพัฒน์, exณัฐวดี พิมพร, exน้ำทิพย์ จำนงค์สุข, exธัญญรัตน์ เกาะเกตุ, inนายดนัย จัตวา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นและความต้องการใช้น้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ที่ผ่านการพิสูจน์และผลิตในประเทศของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย", การประชุมวิชาการ สัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11, 5 - 8 กรกฎาคม 2023, พิษณุโลก ประเทศไทย
2023 exธัญญรัตน์ เกาะเกตุ, inนายดนัย จัตวา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเข้าร่วมในระบบการประเมินพันธุกรรมโคนมของเกษตรกรต่อการพัฒนาความสามารถสำหรับการให้ผลผลิตน้ำนมของโคนมไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย