การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อและการหมักชีวมวลความเข้มข้นสูงของ Lactibacillus reuteri KUB-AC5 สายพันธุ์ใหม่