การศึกษายีนที่มีผลต่อ oxidative stress ใน Lactobacillus reuteri KUB-AC5 และการใช้เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อลด oxidative stress เพื่อเพิ่มผลผลิตชีวมวล