การใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดหรือทดแทนการใช้สารโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ (SMS) ในมะพร้าวอ่อนน้าหอม