การใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดหรือทดแทนการใช้สาร SMS ในมะพร้าวอ่อนนํ้าหอม