การใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์เพื่อค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะความหวาน ขนาดผลและอาการเปลือกแตกในมะพร้าว เพื่อรองรับการพัฒนาพันธุ์มะพร้าวนํ้าหอมคุณภาพสูง