การยกระดับศักยภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต และมูลค่าเพิ่มของมะพร้าวนํ้าหอมไทยด้วยงานวิจัยพื้นฐาน

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2022 exAnurag Sunpapao, exNakarin Suwannarach, exJaturong Kumla, exReajina Dumhai, exKanamon Riangwong, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSamart Wanchana, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "Morphological and Molecular Identification of Plant Pathogenic Fungi Associated with Dirty Panicle Disease in Coconuts (Cocos nucifera) in Thailand", Journal of Fungi, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, หน้า 335
2022 inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirichiewsakul, S., inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Nutritional Profiles, Phytochemical Analysis, Antioxidant Activity and DNA Damage Protection of Makapuno Derived from Thai Aromatic Coconut", Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 23, ธันวาคม 2022