การยกระดับศักยภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต และมูลค่าเพิ่มของมะพร้าวนํ้าหอมไทยด้วยงานวิจัยพื้นฐาน

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2022 exAnurag Sunpapao, exNakarin Suwannarach, exJaturong Kumla, exReajina Dumhai, exKanamon Riangwong, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSamart Wanchana , inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "Morphological and Molecular Identification of Plant Pathogenic Fungi Associated with Dirty Panicle Disease in Coconuts (Cocos nucifera) in Thailand", Journal of Fungi, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, หน้า 335