ประสิทธิภาพสารสกัดจากเศษเหลือพืชสมุนไพรในการควบคุมโรคข้าว