ผลของการใช้สาหร่ายทะเลเป็นพรีไบโอติกในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม