การผลิตพรีไบโอติกจากสาหร่ายทะเลด้วยเอนไซม์เทคโนโลยี

Publish Year International Journal 2
2023 exวีรดา ครั่งกระโทก, exรศ.ดร. สุดาทิพย์ จันทร, exนางสาวปรารถนา ชูสุวรรณ, inดร.นราพร พรหมไกรวร, inดร.อรวรรณ ละอองคำ, exPrapat Kosawatpat , exMontakan Tamtin, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production of prebiotic ulvan-oligosaccharide from the green seaweed Ulva rigida by enzymatic hydrolysis", Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, ปีที่ 54, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2023, หน้า 102922
2023 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุดาทิพย์ จันทร, exWeerada Krangkratok, exนางสาวปรารถนา ชูสุวรรณ, inดร.อรวรรณ ละอองคำ, "Evaluating the Prebiotic Properties of Agar Oligosaccharides Obtained from the Red Alga Gracilaria fisheri via Enzymatic Hydrolysis", Plants, ปีที่ 12, ฉบับที่ 23, ธันวาคม 2023, หน้า 3958
Publish Year National Conference 1
2023 exวีรดา ครั่งกระโทก, exอรจิรา ทิพย์วงศ์, inดร.อรวรรณ ละอองคำ, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุดาทิพย์ จันทร, "การสกัดโอลิโกแซกคาไรด์ด้วยเอนไซม์จากสาหร่ายผักกาดทะเล", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 24 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย