การศึกษาสมบัติทางแสงของวัสดุลูกผสมควอนตัมสองมิติและหนึ่งมิติเพื่องานทางด้านการสังเคราะห์แสงของพืช