สาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida): องค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและบูรณาการกระ บวนการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2023 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ธิดารัตน์ พันโท, exDr. Sittiruk Roytrakul, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPrapat Kosawatpat, exMontakan Tamtin, exBussaba Thongdang , "Ultrasonic-Assisted Extraction and Antioxidant Potential of Valuable Protein from Ulva rigida Macroalgae", Life, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023