การศึกษาตัวบ่งชี้ชีวภาพเชิงเมตาบอลิกและภาวะการอักเสบ เและจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้ใหญ่ ไทยที่มีภาวะนํ้าหนักเกิน