การพัฒนาวัสดุดูดซับจากเถ้าชานอ้อยสาหรับดูดซับแอมโมเนียในเล้าไก่