การเปรียบเทียบโปรติโอมิกส์ในพันธุ์มันสำปะหลังที่เกี่ยวข้องกับกับความต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง