การศึกษาสมรรถนะในการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์ให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน

Publish Year International Conference 1
2022 inดร.เขวิกา สุขเอี่ยม, อาจารย์, inนางนิรมล ขวาของ, อาจารย์, exอ.จีรนันท์ แสงสีจันทร์, "Impact of Incentive in MICE industry", 2nd INTERNATIONAL STUDENTS CONFERENCE ON ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH (ISCAMR 2022), 27 เมษายน 2022, สวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย