ผลกระทบความแปรปรวนน้ำฝนที่มีต่อผลผลิตยางพาราของประเทศไทย