การศึกษาสมบัติเชิงกลในพีเอ็มเอ็มเอโดยใช้ระบบกลศาสตร์เชิงแสง