การบำบัดน้ำเสียและการผลิตชีวมวลแหนเป็ดในน้ำเสียจากการทำปศุสัตว์ โดยใช้จุลินทรีย์ร่วมอาศัยที่ส่งเสริมการเจริญของแหนเป็ด