การบำบัดน้ำเสียและการผลิตชีวมวลแหนเป็ดในน้ำเสียจากการทำปศุสัตว์ โดยใช้จุลินทรีย์ร่วมอาศัยที่ส่งเสริมการเจริญของแหนเป็ด

Publish Year International Journal 1
2021 exYuparat Saimee, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Streptomyces spirodelae sp. nov., isolated from duckweed", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 71, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 005106