การทดสอบและประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้เพื่อควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตเครื่องดื่มไวน์และน้ำส้มสายชูหมัก

Publish Year International Journal 2
2022 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, "Fermentation Condition and Quality Evaluation of Pineapple Fruit Wine", Fermentation, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022
2022 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, "Comparison of the Chemical Properties of Pineapple Vinegar and Mixed Pineapple and Dragon Fruit Vinegar", Fermentation, ปีที่ 8, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 597-597
Publish Year International Conference 2
2022 exรัชชา ศรีตะวัน , inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, "Improvement and quality evaluation of pineapple wine by adding dragon fruit juice", ASEAN BIOENERGY AND BIOECONOMY CONFERENCE 2022: SUSTAINABLE BIORESOURCES FOR GREEN ENERGY AND ECONOMY , 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, "Comparison of pineapple wine fermentation among yeast Saccharomyces cerevisiae var. burgundy, S. cerevisiae var. montache, and S. cerevisiae var. kyokai", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy , 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย