กระบวนการทางเคมีและชีววิทยาสังเคราะห์สำหรับการค้นหาสารออก ฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิด