การพัฒนาชีวสารสำหรับการรักษาสัตว์ (Development of Bioagent therapeutics)

Publish Year International Journal 2
2023 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พลอยไพลิน เสมคำ, อาจารย์, exวรัญญา เหลืองอร่ามกุล, exเพ็ญพิชชา จันทร์คีรี, exณัฐรัติ ธรรมตั้งนิยม, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Non-Nucleoside Inhibitors Decrease Foot-and-Mouth Disease Virus Replication by Blocking the Viral 3Dpol", Viruses, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 1-17
2022 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exวรัญญา เหลืองอร่ามกุล, exณัฐรัติ ธรรมตั้งนิยม, exเพ็ญพิชชา จันทร์คีรี, inดร.พลอยไพลิน เสมคำ, อาจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Andrographolide and Deoxyandrographolide Inhibit Protease and IFN-Antagonist Activities of Foot-and-Mouth Disease Virus 3Cpro", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2022, หน้า 1995
Publish Year International Conference 1
2020 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exAssoc.Prof.Chih-Jung Kuo, exจุลลดา ชูทิพย์, exนันทวัน เพ็ชรรัตน์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "In silico and in vitro analysis of small molecules and natural compounds targeting feline coronavirus (CoV) main protease, a surrogate platform for CoVs", Joint International Tropical Medicine Meeting 2020 (JITMM Virtual 2020), 15 - 16 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย