การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2023 inดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), รองศาสตราจารย์, inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกียรติศักดิ์ สนศรี, exกฤดิโสภณ ดวงกมล, exสุวิชา ผลฟักแฟง, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, "Decision Support System for Selecting Mung Bean Cultivation Sites in Central Thailand Based on Soil Suitability Class", Agronomy, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023, หน้า 1-12
Publish Year National Conference 1
2022 exณัฐการนต์ สุขเจริญ, exวิมลสิริ ฟื้นชมภู, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความทนร้อนของสายพันธุ์พริกกะเหรี่ยงโดยวิธี Membrane Thermal Stability", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 24 - 25 พฤศจิกายน 2022, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย