การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2024 inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exSorajjapinun, W., exYimram, T., inนางสาวอรอุมา ตนะดุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Registration of ‘KUML4’ and ‘KUML8’ mungbean cultivars with high yield and large seeds", Journal of Plant Registrations, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 33-41
2023 inดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), รองศาสตราจารย์, inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, รองศาสตราจารย์, exเกียรติศักดิ์ สนศรี, exกฤดิโสภณ ดวงกมล, exสุวิชา ผลฟักแฟง, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, "Decision Support System for Selecting Mung Bean Cultivation Sites in Central Thailand Based on Soil Suitability Class", Agronomy, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023, หน้า 1-12
Publish Year National Journal 1
2023 exณัฐกานต์ สุขเจริญ, exวิมลสิริ ฟื้นชมภู, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความทนร้อนของพริกกะเหรี่ยงโดยวิธ๊ Membrane Thermal Stability", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 103-111
Publish Year National Conference 2
2023 exสุดคนึง ศรีสะอาด, exสรวิช น้ำค้าง, exธนวิน เกิดจงรักษ์, inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์และคุณภาพผลผลิตฟักทองพันธุ์ใหม่ 8 พันธุ์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 15 - 17 พฤศจิกายน 2023, ขอนแก่น ประเทศไทย
2022 exณัฐการนต์ สุขเจริญ, exวิมลสิริ ฟื้นชมภู, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความทนร้อนของสายพันธุ์พริกกะเหรี่ยงโดยวิธี Membrane Thermal Stability", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 24 - 25 พฤศจิกายน 2022, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย