การพัฒนาคุณภาพเส้นใยและผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากเส้นใยกัญชงเพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคต