การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรไทยในการยับยั้งการจับกันของ Angiotensin-Converting Enzyme 2 กับ SARS-CoV-2-Spike RBD