การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของเครื่องยนต์คอมมอนเรลดีเซลสูบเดียวที่ใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงด้วยเทคนิคเชื้อเพลิงผสมและการฉีดเชื้อเพลิงเข้าสู่ท่อไอดี