อนุกรมวิธานเชิงบูรณาการของจิ้งจกและตุ๊กแก (วงศ์ Gekkonidae) ในระบบนิเวศเขาหินปูนของภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์และประชากร

Publish Year International Journal 4
2023 exGrismer, L.L., inดร.อรรถพล รุจิราวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChomdej, S., exSuwannapoom, C., exYodthong, S., exAksornneam, A., inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "A new species of the Cyrtodactylus brevipalmatus group (Squamata, Gekkonidae) from the uplands of western Thailand", ZooKeys, ปีที่ 2023, ฉบับที่ 1141, มกราคม 2023, หน้า 93-118
2022 exดร.ศิริพร ยอดทอง, inดร.อรรถพล รุจิราวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBryan L. Stuart, exL. LEE GRISMER, exอัครชัย อักษรเนียม, exดร.กอขวัญ เติมประยูร, exดร.นที อำไพ, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "A new species in the Cyrtodactylus oldhami group (Squamata, Gekkonidae) from Kanchanaburi Province, western Thailand", ZooKeys, ปีที่ 2022, ฉบับที่ 1103, มิถุนายน 2022, หน้า 139-169
2022 inดร.อรรถพล รุจิราวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSiriporn Yodthong, exNATEE AMPAI, exKorkhwan Termprayoon, exAkrachai Aksornneam, exBryan L. Stuart, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "A new rock gecko in the Cnemaspis siamensis group (Reptilia, Gekkonidae) from Kanchanaburi Province, western Thailand", Zoosystematics and Evolution, ปีที่ 98, ฉบับที่ 2, กันยายน 2022, หน้า 345-363
2021 exTermprayoon, K., inดร.อรรถพล รุจิราวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAmpai, N., exWood, P.L., Jr., inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "A new insular species of the Cyrtodactylus pulchellus group (Reptilia, Gekkonidae) from Tarutao Island, southern Thailand revealed by morphological and genetic evidence", ZooKeys, ปีที่ 1070, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 101-134