การวิเคราะห์โครงสร้างระดับจุลภาคและจุลกายวิภาคทางเคมีในระหว่างการเจริญของเรณูมะพูด (Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz)