การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมีเทนจากฟางข้าวปรับสภาพด้วยแรงดันไอน้ำและสารฟลาโวนอยด์ร่วมกับตะกอนน้ำเสียชุมชนด้วยกระบวนการแอนแอโรบิกภายใต้สภาวะเทอร์โมฟิลิก