การพัฒนาประสิทธิภาพของสารออกซิแดนท์ปลดปล่อยช้าเพื่อกำจัดน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนด้วยฟีนอล