การศึกษาผลกระทบของสภาวะน่าสบายในอาคารจากการติดตั้งหลังคาเขียว ของอาคารที่มีการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ