วิวัฒนาการชาติพันธุ์ครัสตาเชียนกลุ่มแอมฟิพอดวงศ์ Talitridae ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์, exผศ. พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา, exรัชนีวรรณ สุมิตรากิจ, exดร.ทศพล แซ่ตั้ง กีฏพิชญกุล, "Thailandorchestia rhizophila sp. nov., a new genus and species of driftwood hopper (Crustacea, Amphipoda, Protorchestiidae) from Thailand", ZooKeys, ปีที่ 2022, ฉบับที่ 1099, พฤษภาคม 2022, หน้า 139-153
2022 exSuklom, Anotai, exKeetapithchayakul, Tosaphol Saetung , exRahim, Azman Abdul, inดร.กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์, "Two new species of the genus Floresorchestia (Crustacea, Amphipoda, Talitridae) from Amphawa Estuary, Samut Songkhram Province, Thailand", ZOOSYSTEMATICS AND EVOLUTION, ปีที่ 98, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2022, หน้า 285-303
Publish Year International Conference 1
2021 exนายอโณทัย สุขล้อม, inดร.พัชร ดนัยสวัสดิ์, อาจารย์, exKeetapithchayakul, Tosaphol Saetung , exผศ. พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา, inดร.กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์, "Stomach content and mouthparts of Floresorchestia kongsemae (Amphipoda : Talitridae) found at Kasetsart University, Thailand", The 12th international fundamental science congress 2021, 26 สิงหาคม 2021, Selangor มาเลเซีย
Publish Year National Conference 2
2021 exนายอโณทัย สุขล้อม, inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, อาจารย์, inดร.พัชร ดนัยสวัสดิ์, อาจารย์, inดร.กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์, "การสร้างรังของแอมฟิพอด Floresorchestia sp. (Amphipoda: Talitridae) จากชะวากทะเลในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม", การประชุมวิชาการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่ : อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย 2021, 21 - 23 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวชนิกานต์ เกตุนวม, inดร.กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์, inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นของความหลากชนิดของแอมฟิพอดในอัมพวาเอสทูรี่ จังหวัดสมุทรสงคราม", สัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 2: ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะปัจจุบัน, 3 ธันวาคม 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย