เภสัชจลนศาสตร์ การแพร่กระจายของยา และการตกค้างของยาฟลอเฟนิคอลในปลากะพงขาว