การเพิ่มประสิทธิภาพของจุลินทรีย์และความสามารถในการย่อยได้ในกระเพาะรูเมนจากการใช้ข้าวโพดหมักด้วยจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแลคติก

Publish Year International Conference 2
2021 exChanya Plumejai, inดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.ก.ทีปลักษณ์ ระงับเหตุ, อาจารย์, "Effects of corn silage-ensiled with Bacillus subtilis on rumen fermentation characteristics by in vitro technique", International Conference on Renewable Energy, Sustainable Environmental and Agricultural Technologies (i-RESEAT 2021), 22 - 23 ธันวาคม 2021, สันทราย เชียงใหม่ ประเทศไทย
2021 exChanya Plumejai, inดร.ก.ทีปลักษณ์ ระงับเหตุ, อาจารย์, inดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of probiotic on corn silage quality and rumen digestibility", The 8th International Conference on Food, Agriculture and Biotechnology (ICoFAB2021), 5 - 6 สิงหาคม 2021, กันทรวิชัย มหาสารคาม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2023 inดร.ก.ทีปลักษณ์ ระงับเหตุ, อาจารย์, inดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินคุณค่าทางโภชนะและการย่อยได้ของข้าวโพดพันธุ์สุวรรณหมักร่วมกับสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ด้วยเทคนิค in vitro", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11, 5 - 8 กรกฎาคม 2023, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย