วิทยาการเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพเนื้อโคไทยและเนื้อโคนำเข้าสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคคุณภาพสูงของประเทศไทย