การพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น