การออกแบบโครงข่ายโลหะเชิงซ้อน-สารอินทรีย์ชนิดใหม่ โดยใช้ระเบียบวิธีการเคมีเชิงคำนวณและการสังเคราะห์ในห้องทดลองเพื่อใช้ในปฏิกิริยา CO2 photoreduction