ปัจจัยและผลกระทบของผลผลิตทางการเกษตรและการปลดปล่อยคาร์บอน: หลักฐานจากอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง