ศักยภาพทางการตลาดดิจิทัลของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเฟรชฟินในจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

Publish Year National Journal 1
2022 inดร.พิมลวรรณ เกตพันธ์, อาจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดดิจิทัลของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเฟรชฟินในจังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 107-118
Publish Year International Patent 1
2023 inดร.พิมลวรรณ เกตพันธ์, อาจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ รหัสโครงการวิจัย ร-ม 36.63 โครงการ "ศักยภาพทางการตลาดดิจิทัลของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเฟรชฟินในจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม" ISBN: 978-616-278-715-7", ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน, 2023