การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Publish Year National Journal 1
2022 inดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, อาจารย์, "การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม , ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 331-342