การศึกษาและพัฒนากระบวนการสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมประเภทบ้านเก่า เรือนโบราณ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาเมืองเก่านครลำปาง

Publish Year National Journal 1
2022 inดร.ปฏิพล ยอดสุรางค์, อาจารย์, exวีระพงษ์ ไวยทิ, "การสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมบ้านเก่าและเรือนโบราณในเมืองเก่านครลําปาง", วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 35-54