การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Publish Year National Journal 1
2023 inนางสาวภัทรา วยาจุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย", วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2023, หน้า 1672-1690